Dogfen Cyhoedd

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

HYSBYSIAD O SWYDD WAG FEL CYNGHORYDD CYMUNED

Hysbysir trwy hyn yn unol ag Adran 87(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag wedi codi ar y CYNGOR TREF GLYN-NEDD I aelod I gynrychoili WARD Y GORLLWEIN CANOL.

Os, o fewn pedwar diwrnod ar ddeg (14)(gwaithio) o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gais am etholiad er mwyn llenwi`r sedd wag dyweddodd cael ei wneud yn ysgrifenedig at:

Y SWYDDOG CANLYNIADAU
SWYDDFA`R PRIF WEITHREDWR
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT
Y GANOLFAN DDINESIG
PORT TALBOT SA13 1PJ

gan DDEG yr cymuned etholwr cynhelir etholiad I lenwi`r swydd wag; fel arall, caiff y swydd ei llenwi gan y Cyngor.

Dyddiedig: 24fed Awst 2016 Llofnod: Clive Baker, Clerc I`r Cyngor